Polish

Dostępność architektoniczna

Sylabon Sylwia Bonin jest jednoosobową działalnością gospodarczą wpisaną do CEIDG.

Siedziba firmy jest w mieszkaniu prywatnym, działalność jest głównie poza miejscem siedziby.

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Puławskiej, do siedziby można wejść wyłącznie przez klatkę schodową nr 1. Siedziba mieści się na pierwszym piętrze budynku. Można skorzystać z windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach. Pomieszczenie jest dostępne dla osób na wózkach, ale nie jest specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zadbano aby wszystkie elementy infrastruktury informatycznej, w tym strony www.sylabon.com, spełniały kryteria WCAG 2.1

English

Architectural accessibility

Sylabon Sylwia Bonin is a sole proprietorship registered with CEIDG.

The company's headquarters is located in a private apartment, and its activities are mainly carried out outside of the headquarters.

There are 3 entrances to the building from Puławska Street, and the office can only be accessed through staircase no. 1. The office is located on the second floor of the building. A wheelchair-accessible lift is available, which can be used by persons with disabilities, including those using wheelchairs. The premises are accessible for wheelchair users, but are not specifically adapted for people with disabilities.

There are no markings in Braille alphabet or contrasting or enlarged print for blind or visually impaired persons in the building.

All elements of the IT infrastructure, including the website www.sylabon.com, meet WCAG 2.1 criteria.